jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Poznań
nadzorowaną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu


Dzieci trzeba wychować tak, aby podawały sobie ręce,
a nie podstawiały nogi.


               Tomasz Rybak


Przedszkole złote klucze 
w darze nam użycza.
Nie do bajek, nie do marzeń, lecz do życia.

 
 

NA STRONIE:

 • Informacje o Przedszkolu nr 190
 • Podstawowe informacje organizacyjne
 • Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu
 • Uchwała Rady Miasta Poznania (w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym)

                                     

ZARYS HISTORYCZNY:

 •  01.09.1989 powstanie Przedszkola nr 190
 •  01.09.2000 fuzja z Przedszkolem nr 177
 •  01.09.2005 przeniesienie do budynku Szkoły Podstawowej nr 34
 •  01.09.2006 przeniesienie Przedszkola nr 97 
 •  01.09.2017 powstanie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8

ZARYS OBECNY:

Przedszkole nr 190 mieści się w skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 34 (boczne wejście) i wchodzi w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8. Jest placówką prowadzoną przez Miasto Poznań.

Do Przedszkola nr 190 uczęszcza 200 dzieci w wieku 3 do 6 lat.
Przedszkole jest placówką  8 - oddziałową z własną kuchnią przedszkolną.
Kuchnia Przedszkola wydaje posiłki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 34.

Przedszkole posiada dwa place zabaw z ekologiczną zabudową i boiskiem ze sztucznej trawy. 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

 1. Przedszkole jest placówką nieferyjną.
 2. Dyżur letni pełnimy zamiennie z Przedszkolem nr 189.
 3. Rekrutacja do Przedszkola odbywa się w marcu.
 4. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 -17.00.
 5. Godziny otwarcia wynikają z danych zawartych w kartach zgłoszeń do przedszkola.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 1. Religia: 5 i 6 - latki (płatna z budżetu, ze środków przekazanych przez Miasto Poznań)
 2. Gimnastyka korekcyjna:  5 i 6 -latki (płatna z budżetu, ze środków przekazanych przez Miasto Poznań)
 3. Logopedia: 5 i 6 - latki (płatna z budżetu, ze środków przekazanych przez Miasto Poznań)
 4. Rytmika: wszystkie grupy (płatna z budżetu, ze środków przekazanych przez Miasto Poznań)
 5. Język angielski: 5 i 6 - latki (płatny z budżetu, ze środków przekazanych przez Miasto Poznań)

OPŁATA  ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

 1. Wydział Oświaty informuje, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2017 opublikowana jest w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 2017 roku wynosi 2000,00 zł. 
 2. Stawka żywieniowa - dzienna w Przedszkolu nr 190 wynosi 6 złotych x liczba dni w miesiącu.
 3. Odpłatność za usługi przedszkola płatna jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
  Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego po uprzednim pobraniu rachunku w sekretariacie Przedszkola.
 4. Przedszkole może rozwiązać umowę w przypadku powtarzającego się nieterminowego regulowania należności, bądź ich nie uiszczenia przez dwa okresy płatności.
 5. W przedszkolu funkcjonuje elektroniczny system logowania obecności dzieci. Każdy Rodzic otrzymuje kartę do logowania. Każdorazowo w czasie przyprowadzenia i odbierania dziecka należy zalogować i wylogować obecność przedszkolaka za pomocą karty. Pozwoli to na rzetelne naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i wyelminowanie ewentualnych  nieścisłości. Karta kontroluje czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Za karty do logowania odpowiedzialni są Rodzice i Opiekunowie dzieci. Prosimy nie pozostawiać kart w szatni.
 7. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych kart do logowania w przypadku, gdy dziecko jest odbierane przez inne osoby. Karty takie za dodatkową opłatą można zamawiać w sekretariacie Przedszkola.
 8. Uchwała  NR XVII/204/VII/2015
UCHWAŁA RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 września 2015r.
w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.


 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz  art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.
 
§ 2
 
1. Poza czasem wymienionym w § 1 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 0,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 wskazanej przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.
 
§ 3
 
1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2:
1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;
2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2:
1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;
2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;
4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;
5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Rady Miasta Poznania Nr LIV/806/VI/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz


UWAGA RODZICE DZIECI REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY!

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

(USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z dnia 8 grudnia 2016 r.),

od 1 stycznia 2017 r. zniesiono została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat

w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 stycznia 2017 r.

rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych)

w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego,

ponoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia.   mproject