WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
PRZY ZSP NR 8
 W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
                                                           Wojciech Oczko

 W czwartek 29 sierpnia o godzinie 16.00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci

które zostały przyjęte do naszego przedszkola na rok szkolny 2019-2020.

Na zajęcia zaprasza Ślimaki - Pani Ania i Pani Agnieszka wraz z Paniami Mirką i Kasią.

Natomiast Motylki zaprasza - Pani Kasia i Panią Magdą wraz z Paniami Wandzią i Kamilą.

Dzieci w czasie zajęć adaptacyjnych przebywają pod opieką Rodziców.

Prosimy o zabranie obuwia ochronnego dla dziecka i opiekuna.

                                                                     Poznań, 08 sierpnia 2019

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu lipcu zostały już naliczone. 

Mogą Państwo sprawdzić w iPrzedszkole.

Pani Marzena również telefonicznie poinformuje Państwa lub wyda karteczki

osobiście w przedszkolu. Ze względów organizacyjnych prosimy o kontakty

z placówką w godzinach 7.00 - 12.00  

Informacje o opłatach dzieci z Przedszkola nr 189 do odbioru

w sekretariacie przedszkola u Pani Marii.

                                                                    Poznań, 02 sierpnia 2019

Uwaga Rodzice!

Przypominamy, że w okresie mocnego nasłonecznienia, każde dziecko powinno posiadać nakrycie głowy.

        

              

 

 

Uwaga Rodzice!!!  

Informujemy, że od 3 czerwca 2019 roku zostaje obniżona stawka za wyżywienie

​dzieci w przedszkolu. Stawka za jeden dzień żywieniowy wynosić będzie 6,70 złotych. 

Sposób płatności pozostaje bez zmian.

                                                                                             Poznań, 03.06 2019

 

Uwaga Rodzice!!!

Przypominamy - każdemu dziecku przypisany jest indywidualny numer

konta bankowego w celu dokonywania przelewów za żywienie oraz za pobyt godzinowy.

             Zmiany zapisu w Statucie Przedszkola nr 190 

1) Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019 Przedszkola nr 190 w Poznaniu z dnia 03.06.2019 (zmiana zapisu statutu zaznaczona na zielono, dotyczy wysokości stawki żywieniowej)

Zmiany dotyczą:  Rozdział 8

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 28

 1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Przedszkolu nr 190 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu ustalone są godziny od 8.00 do 13.00.

 2. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 3 lipca 2018 r. (Uchwała NR LXIX/1275/VII/2018), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę.

 3. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców za pomocą przelewu bankowego, po uprzednim przekazaniu rachunków – imiennie dla każdego dziecka, w terminie
  wcześniej ustalonym, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tą datę.Opłaty pobierane są z dołu, po precyzyjnym ustaleniu liczby godzin i posiłków z których dziecko korzystało.

 4. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.

 5. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.

§29

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola.
  1. Dzienna opłata wyżywienia w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

  2. Od dnia 3 czerwca 2019 roku opłata za wyżywienie wynosi  6,70 zł  (słownie:sześć złotych siedemdziesiąt groszy). 

  3. Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłku.

  4. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą rodziców po zatwierdzeniu przez organ prowadzący, podając do wiadomości poprzez stosowne zarządzenie.

  5. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10 każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tę datę.

 2. W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- Dz.U. z 2017 r. poz. 1201).

 3. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania odpłatnie z posiłków oferowanych przez Przedszkole. Koszt posiłku określa Dyrektor.

§30

 1. Rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole o nieobecności dziecka.
  1. Nie pobiera się lub obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta Poznania.

  2. Rodzice, opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień w odpłatności za przedszkole, zobowiązani są złożyć wniosek, oświadczenie zawierające niezbędne dane do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia, do dyrektora przedszkola.

  3. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zawarte są w stosownej deklaracji, którą rodzice ( opiekunowie prawni) podpisują na początku roku szkolnego.

  4. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

  5. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic zobowiązany jest powiadomić przedszkole na piśmie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja.

§ 31

 1. W przypadku braku płatności za przedszkole w terminie wskazanym w § 28 ust. 3 dyrektor przedszkola informuje rodziców (prawnych opiekunów) o powstałej zaległości.

 2. Jeżeli rodzice, prawni opiekunowie, nie dokonają uregulowania zaległości do końca miesiąca, w którym należało uiścić opłatę za przedszkole, dyrektor powiadamia rodziców na piśmie o powstałej zaległości.

 3. W przypadku, gdy zaległość przechodzi na następny miesiąc i rodzice, prawni opiekunowie nie dokonają uregulowania zaległości do 15 dnia następnego miesiąca, dyrektor powtórnie informuje rodziców/prawnych opiekunów o zaległości, na piśmie.

 4. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana do końca następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstało zobowiązanie, dyrektor przedszkolaprzekazuje informację o powstałej zaległości, na piśmie, do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, który podejmie stosowne działania, w stosunku do rodziców, którzy zalegają z odpłatnością za usługi przedszkolne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Poznań, 03.06 2019

       Uwaga Rodzice!!!

W przedszkolu w okresowo pojawiają się wszy.

W związku z tym prosimy o systematyczne przeglądy stanu włosów dzieci

i podejmowanie działań profilaktycznych.

Działania profilaktyczne: przeglądy stanu skóry głowy i włosów,

mycie szamponami "profilaktycznymi" wykorzystywanie prostych,

dostępnych w domu środków (ocet, nafta kosmetyczna) dokładne

wyczesywanie za pomocą specjalnego grzebienia na który

naciągamy watę skropioną octem. 

Aby pozbyć się wszawicy, trzeba  skutecznie zadziałać eliminując zarówno wszy, jak i ich jaja,

by nie pojawiło się nowe pokolenie wszy.

Uwaga: po każdym przymierzaniu czapek, swetrów, szalików w sklepie, po pobycie w dużym

skupisku ludzi, w czasie ciepłych dni, gdy dzieci bawią się w piasku sprawdzajmy włosy dzieci.

Wszy nie potrafią skakać ani latać. Aby przemieścić się z jednej głowy na inną, czekają aż dojdzie

do kontaktu włosów z obu głów. Przytrzymują się włosów za pomocą pazurów,

a następnie przechodzą z włosa na włos. Aby zmienić gospodarza, wszy potrzebują stosunkowo

krótkiego okresu kontaktu – pokonują dystans 23 cm w ciągu 1 minuty.

 Jeśli zauważmy gnidy na włosach znajdujących się ponad centymetr od skóry głowy,

świadczy to o „starym zakażeniu”. 

                                                                                                               Poznań, 24 września 2018

W dalszym ciągu w oku szkolnym 2018-2019 wspólnie czytamy dzieciom.

Pani Monika(koordynator projektu) zaprasza wraz z pozostałymi Paniami: Babcie, Dziadków,

Starsze Rodzeństwo, Absolwentów i oczywiście Rodziców do czytania. 

 1.     UWAGA RODZICE !!!

Informujemy, że po skończonym miesiącu Rodzice mogą dostarczyć pendrive w celu nagrania zdjęć

minionego miesiąca. Prosimy o pendrive w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

z oznaczeniem grupy do której dziecko uczęszcza Państwa dziecko.

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE

Codziennie sprawdzamy stan jakości powietrza, aby mieć pewność,

że dzieci przebywając na powietrzu nie wdychają niebezpiecznych dla ich zdrowia substancji. 

Poniżej podajemy link do strony pomiarami jakości powietrza.

Mapa monitoringu jakości powietrza

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/

               UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE/PRACOWNICY/PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA                          

 UWAGA RODZICE!!!

W czasie zebrań w poszczególnych grupach, wspólnie z Rodzicami ustalono dni przynoszenia

przez dzieci zabawek z domu. Prosimy respektować w/w ustalenia, ponieważ niestosowanie się do tych zasad,

wprowadza dzieciom nieodpowiednie sygnały i zakłóca ich funkcjonowanie w grupie rowieśniczej.

Wszystkie nasze dzieci potrzebują stałych reguł. Jednocześnie prosimy, aby zabawki prywatne były większe,

ponieważ miniaturowe giną w niewyjaśnionych okolicznościach i miejscach.

wink wink wink wink wink wink

Przypominamy, że wewnętrzne przejście (po prawej stronie od wejścia) służyć powinno tylko Rodzicom grup

Świerszczy i Gąsienic, dzieciom tych grup i Personelowi Przedszkola w celu wykonywania codziennych czynności.

Rodzice nie powinni skracać sobie drogi przechodząc na teren Szkoły z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa

naszym dzieciom, uczniom Szkoły i zabezpieczenie mienia dzieci i placówki. 

Personel Szkoły musi mieć nadzór nad osobami wchodzącymi, aby zapobiegać wizytom osób

niepowołanych (bezpieczeństwo uczniów...)

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności każdorazowego sprawdzenia

stanu zamknięcia drzwi wejściowych

(po godzinach schodzenia się dzieci do przedszkola, czyli po godzinie 8.15) 

                                                                      Dziękujemy!!!

Prosimy Rodziców o zapoznanie się

z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1

  

 DZIAŁANIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

 (poza codzienną pracą z dziećmi)

 

CZERWIEC 2019

 1. 03.06.2019 Idziemy na lody (wszystkie grupy)

 2. 05.06.2019 Świerszcze na lodach;

 3. 05.06.2019 Ślimaki u strażaków;

 4. 05.06.2019 Pszczółki i Żabki w Biskupicach;

 5. 05.06.2019 Świerszcze żegnają przedszkole;

 6. 06.06,2019 Mama Kasia czyta Biedronkom;

 7. 06.06.2019 Motylki żegnają leżakowanie;

 8. 06.06.2019 Mrówki żegnają przedszkole;

 9. 06.06.2019 Rodzice dla Mrówek(przedstawienie)

 10. 07.06.2019 Mrówki i Motylki w Kórniku;

 11. 07.06.2019 Certyfikat „Sprintem do maratonu”(całe przedszkole)

 12. 11.06.2019 Mama Dorota u Mrówek(praca w szkole życia)

 13. 12.06.2019 Mama Ida czyta Biedronkom;

 14. 12.06.2019 Gąsienice żegnają przedszkole;

 15. 13.06.2019 Sprawdzamy jak pracują Pszczółki;

 16. 13.06.2019 Biedronki i Świerszcze w Kórniku;

 17. 14.06.2019 Biedronki poznają zawód pielęgniarki, czyli pogadanka Mamy Doroty;

 18. 17.06.2019 Ślimaki i Gąsienice w Frajda Park;

 19. 18.06.2019 Ślimaki i Motylki poznają zawód policjanta;

 20. 18.06.2019 Mrówki i Biedronki w Murowanej Goślinie(Park Dzieje);

 21. 18.06.2019 Pszczółki i Żabki poznają zawód policjanta (wycieczka)

 22. 19.06.2019 Mama Wojtka czyta Biedronkom;

 23. 19.06.2019 Pożegnanie Wojtka i Józia u Biedronek;

 24. 26.06.2019 Finał całorocznego konkursu „Drzewo”


MAJ 2019

 1. 06.05.2019 Nagrody w koszyczkowym konkursie;

 2. 07.05.2019 Na Golęcinie drużyna pilkarska;

 3. 08.05.2019 Koncert z winylowych płyt(wszystkie grupy)

 4. 08.05.2019 Biedronki w Bibliotece w Dąbrowce;

 5. 09.05.2019 Mama Maciusia czyta Motylkom;

 6. 10.05.2019 Ślimaki poznają zawód bibliotekarza;

 7. 10.05.2019 Mama Ady czyta Motylkom;

 8. 14.05.2019 Motylki poznają zawód pielęgniarki;

 9. 15.05.2019 Mama Weroniki czyta Ślimakom;

 10. 17.05.2019 Gąsienice i kino;

 11. 17.05.2019 Mama Filipka czyta Pszczółkom;

 12. 17.05.2019 Bajka o kolorach (Mrówki, Świerszcze)

 13. 20.05.2019 Klimkowa Osada (wszystkie grupy)

 14. 22.05.2019 Niebiesko fioletowy dzień- doświadczenia (wszystkie grupy)

 15. 22.05.2019 Konkurs wiosenne drzewo- nagrody;

 16. 23.05.2019 Mama Ani czyta Żabkom;

 17. 23.05.2019 Pszczółki poznają zawód fryzjerki;

 18. 24.05.2019 Sprintem do maratonu (wszystkie grupy)

 19. 24/25.05.2019 Mrówki śpią w przedszkolu;

 20. 29.05.2019 Żabki poznają zawód bibliotekarki;

 21. 29.05.2019 Mama Michała czyta Biedronkom;

 22. 29.05.2019 Maks – harcerz u Świerszczy;

 23. 30.05.2019 Urodziny Wiki – w krainie lodu;

 24. 30.05.2019 Sprawdzamy, jak pracują Mrówki;

 25. 30.05.2019 Tata Franusia czyta Mrówkom;

 26. 31.05.2019 Mrówki na Uniwersytecie Artystycznym;


KWIECIEŃ 2019

 1. 02.04.2019 Brązowy dzień w przedszkolu;

 2. 02.04.2019 Motylki poznają zawód bibliotekarki;

 3. 03.04.2019 Pszczółki poznają zawód stomatologa;

 4. 03.04.2019 Mama Weroniki czyta Ślimakom;

 5. 03.04.2019 Mama Julki czyta Pszczółkom;

 6. 04.04.2019 Mama Hani czyta Pszczółkom;

 7. 04.04.2019 Mrówki w zajezdni tramwajowej;

 8. 04.04.2019 Gąsienice w lesie;

 9. 05.05.2019 Motylki i Ślimaki w zajezdni tramwajowej;


MARZEC 2019

 1. 01.03.2019 Żużlowcy w przedszkolu (wszystkie grupy)
 2. 01.03.2019 Mama Filipa czyta Mrówkom;
 3. 01.03.2019 Mama Franusia czyta Motylkom;
 4. 04.03.2019 Leśnika w przedszkolu (Mrówki, Świerszcze, Biedronki)
 5. 05.03.2019 Świerszcze w kinie;
 6. 05.03.2019 Tata Franka czyta Mrówkom;
 7. 06.03.2019 Mama Hani i Kuby czyta Motylkom i Mrówkom;
 8. 06.03.2019 Tata Franusia czyta Ślimakom;
 9. 06.03.2019 Pszczółki w kwiaciarni;
 10. 06.03.2019 Mama Lilki czyta Motylkom;
 11. 06.03.2019 Mama Kasia czyta Mrówkom;
 12. 07.03.2019 Pszczółki i krawcowa;
 13. 08.03.2019 Babcia Filipa czyta Mrówkom;
 14. 08.03.2019 Pszczółki w gabinecie pielęgniarki;
 15. 08.03.2019 Babcia Franka czyta Motylkom;
 16. 08.03.2019 Mama Mai czyta Biedronkom;
 17. 11.03.2019 Bajka o kolorach (wszystkie grupy);
 18. 12.03.2019 Mama Ulki czyta Motylkom;
 19. 13.03.2019 Koncert muzyczny – instrumenty smyczkowe (wszystkie grupy);
 20. 13.03.2019 Kuba – absolwent czyta Mrówkom;
 21. 13.03.2019 Tata Filipka czyta Motylkom;
 22. 14.03.2019 Mama Ola czyta Żabkom;
 23. 14.03.2019 Mama Wiktora czyta Mrówkom;
 24. 15.03.2019 Pani Natalia czyta Żabkom;
 25. 15.03.2019 Pani Marta czyta Ślimakom;
 26. 19.03.2019 Mama Józia czyta Żabkom;
 27. 20.03.2019 Świerszcze w bibliotece;
 28. 20.03.2019 Biedronki u pielęgniarki;
 29. 20.03.2019 Tata Adam czyta Motylkom;
 30. 21.03.2019 Zielony dzień i powitanie wiosny(wszystkie grupy);
 31. 22.03.2019 Poetycki, wiosenny konkurs recytatorski;
 32. 22.03.2019 Mama Ania czyta Ślimakom;
 33. 22.03.2019 Studenci z różnych stron świata u Mrówek;
 34. 22.03.2019 Babcia Kacpra czyta Motylkom;
 35. 26.03.2019 Mama Justyna czyta Mrówkom;
 36. 27.03.2019 Żabki i Pszczółki w Dziekanowicach;
 37. 27.03.2019 Biedronki w Muzeum Archeologicznym;
 38. 28.03.2019 Pierwsza pomoc u Gąsienic(Mama Lidia)
 39. 29.03.2019 Tata Amelki czyta Żabkom;
 40. 29.03.2019 Doświadczenia (laboratorium) Pszczółki, Biedronki, Mrówki, Świerszcze, Żabki)

LUTY 2019 

 1. 05.02.2019 Dorotka po drugiej stronie tęczy – spektakl(wszystkie grupy oprócz Pszczółek)
 2. 05.02.2019 Dzień Babci i Dziadka u Pszczółek;
 3. 05.02.2019 Dzień Babci i Dziadka u Biedronek;
 4. 06.02.2019 O poznańskich koziołkach – przedstawienie;
 5. 07.02.2019 Świerszcze w Bibliotece Raczyńskich;
 6. 07.02.2019 Dzień Babci i Dziadka u Żabek;
 7. 07.02.2019 Dzień Babci i Dziadka u Gąsienic;
 8. 12.02.2019 Dzień Babci i Dziadka u Ślimaków;
 9. 12.02.2019 Mrówki u strażaków;
 10. 14.02.2019 Walentynki w przedszkolu;
 11. 18.02.2019 Interaktywna podłoga w przedszkolu;
 12. 19.02.2019 Biały dzień w przedszkolu;
 13. 20.02.2019 Mama Mai czyta Pszczółkom;
 14. 22.02.2019 Mama Mikołaja czyta Motylkom;
 15. 22.02.2019 Mama Stasia czyta Żabkom;
 16. 25.02.2019 Rozstrzygnięcie konkursu „Zimowe drzewo”
 17. 25.02.2019 Mama Zosi czyta Biedronkom;
 18. 27.02.2019 Balik (wszystkie grupy);

STYCZEŃ 2019 

 1. 07.01.2019 Dzień Babci i Dziadka u Świerszczy;
 2. 08.01.2019 Mama Piotra czyta Świerszczom;
 3. 09.01.2019 Przygody bałwanka Gałganka(wszystkie grupy przedstawienie)
 4. 09.01.2019 Jasełka dla Rodziców Mrówek;
 5. 10.01.2019 Dzień Babci i Dziadka u Motylków;
 6. 10.01.2019 Mama Marysi czyta Biedronkom;
 7. 11.01.2019 Wyniki konkursu „Synapsa”
 8. 30.01.2019 Pszczółki w bibliotece;
 9. 31.01.2019 Dzień Babci i Dziadka Mrówek;

GRUDZIEŃ 2018 

 1. 04.12.2018 Pszczółki i Świerszcze w chatce Mikołaja;
 2. 06.12.2018 Mikołaj w przedszkolu (wszystkie grupy)
 3. 06.12.2018 Warsztaty kulinarne Gąsienic z Tatą Dawidem;
 4. 07.12.2018 Mama Ania czyta Motylkom;
 5. 07.12.2018 Ślimaki w kulkach;
 6. 07.12.2018 Tata Piotrusia czyta Pszczółkom;
 7. 08.12.2018 Sportowe zawody (pod opieką Rodziców);
 8. 08.12.2018 Julki pierwsze miejsce w konkursie(pod opieką Rodziców);
 9. 10.12.2018 Podsumowanie projektu świątecznego Żabek;
 10. 10.12.2018 Pani Dominika u Żabek (pieczenie babeczek+czytanie);
 11. 10.12.2018 Warsztaty z Rodzicami u Biedronek;
 12. 11.12.2018 Gąsienice poznają zawód cukiernika;
 13. 11.12.2018 Warsztaty z Rodzicami u Żabek i Mrówek;
 14. 12.12.2018 Warsztaty z Rodzicami u Ślimaków, Świerszczy, Motylków i Pszczółek;
 15. 13.12.2018 Biedronki w księgarni Z Bajki;
 16. 14.12.2018 Mrówki poznają zawód fryzjera;
 17. 17.12.2018 Mama Oli czyta Żabkom;
 18. 18.12.2018 Czerwony dzień w przedszkolu;
 19. 18.12.2018 Gąsienice w kinie(trzeci etap projektu);
 20. 19.12.2018 Podsumowanie choinkowej zabawy Biedronek;
 21. 19.12.2018 Gwiazdor, przedstawienie i Wigilia;
 22. 19.12.2018 Mrówki poznają zawód krawcowej;
 23. 20.12.2018 Biedronki w kinie;
 24. 20.12.2018 Świerszcze w księgarni Z Bajki;

LISTOPAD 2018 

 1. 07.11.2018 Rozstrzygnięcie konkursu Biedronek(konkurs wewnętrzny);
 2. 07.11.2018 Koncert patriotyczny (wszystkie grupy);
 3. 09.11.2018 Mama Lena czyta Biedronkom;
 4. 09.11.2018 Śpiewamy Hymn Polski (całe przedszkole);
 5. 09.11.2018 Mama Ania czyta Motylkom;
 6. 13.11. 2018 Mama Tosi czyta Pszczółkom;
 7. 14.11.2018 Głośne czytanie Świerszczy(grupy1,2,3)
 8. 14.11.2018 Tata Krzysztof czyta Mrówkom;
 9. 14.11.2018 Tata Krzysztof czyta Motylkom;
 10. 15.11.2018 Świerszcze poznają zawód fizyka;
 11. 15.11.2018 Mrówki poznają zawód biologa;
 12. 16.11.2018 Głośne czytanie u Świerszczy(grupy 5,6,7,8,4)
 13. 16.11.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;
 14. 16.11.2018 Tata Łukasz czyta Mrówkom;
 15. 16.11.2018 Pan Kuleczka u Żabek, Pszczółek i Biedronek;
 16. 19.11.2018 Mrówki w Bibliotece Raczyńskich;
 17. 19.11.2018 Mama Klary czyta Żabkom;
 18. 19.11.2018 Podsumowanie konkursu „Drzewo”;
 19. 20.11.2018 Sportowe zawody najstarszych chłopców;
 20. 21.11.2018 Pszczółki poznają zawód – pocztowca i listonosza;
 21. 21.11.2018 Świerszcze i zawód księgowej i płacowej;
 22. 21.11.2018 Biedronki i zawód cukiernika;
 23. 22.11.2018 Gąsienice w kinie (drugie spotkanie projektu);
 24. 22.11.2018 Dzień pomarańczowy (wszystkie grupy);
 25. 22.11.2018 Ferby u Biedronek, Mrówek i Pszczółek;
 26. 23.11.2018 Dzień Misia u Świerszczy, Ślimaków i Motylków;
 27. 23.11.2018 Motylki poznają zawód pocztowca;
 28. 26.11.2018 Biedronki i Dzień Misia;
 29. 27.11.2018 Zakończenie projektu Niepodległość- Rodzice u Świerszczy;
 30. 28.11.2018 Gąsienice w Bramie Poznania;
 31. 28.11.2018 Świerszcze poznają zawód pielęgniarki;
 32. 28.11.2018 Motylki w Centrum Dzieciaki;
 33. 28.11.2018 Mama Darii czyta Żabkom;
 34. 29.11.2018 Balik kapeluszowy(wszystkie grupy);
 35. 29.11.2018 Mrówki i Świerszcze poznają zawód cukiernika;
 36. 30.11.2018 Andrzejkowe zabawy Żabek, Pszczółek i Motylków;
 37. 30.11.2018 Konkurs SYNAPSA;
 38. 30.11.2018 Mama Piotrusia czyta Żabkom;

PAŹDZIERNIK 2018

 1. 02.10.2018 Biedronki i Świerszcze w Deli Parku;
 2. 03.10.2018 Mama Katarzyna czyta Biedronkom;
 3. 04.10.2018 Mama Danusi czyta Gąsienicom;
 4. 04.10.2018 Tata Mateusz czyta Motylkom;
 5. 08.10.2018 Mama Ewelina czyta Pszczółkom;
 6. 08.10.2018 Mama Ewelina czyta Ślimakom;
 7. 08.10.2018 Pani Michalina czyta Żabkom;
 8. 09.10.2018 Żabki w sklepie warzywniczym;
 9. 10.10.2018 Przedstawienie (wszystkie grupy);
 10. 11.10.2018 Świerszcze i Mrówki w Owińskach;
 11. 11.10.2018 Tata Piotr czyta Ślimakom;
 12. 12.10.2018 Motylki w lesie;
 13. 12.10.2018 Mama Małgosia czyta Żabkom;
 14. 15.10.2018 Podsumowanie projektu owocowo-warzywnego u Żabek;
 15. 15.10.2018 Gąsienice i Pszczółki u Kowola;
 16. 17.10.2018 Biedronki na Cytadeli;
 17. 17.10.2018 Gąsienice w kinie(wstęp do projektu „Nowe horyzonty edukacji filmowej”;
 18. 17.10.2018 Tata Adam czyta Pszczółkom;
 19. 18.10.2018 Mama Marceliny czyta Biedronkom;
 20. 18.10.2018 Świerszcze w lesie;
 21. 22.10.2018 Zwinne ręce Broziego -przedstawienie (wszystkie grupy)
 22. 22.10.2018 Świerszcze w Banku PKO BP;
 23. 23.10.2018 Mama Wojtka czyta Pszczółkom;
 24. 23.10.2018 Pasowanie Motylków;
 25. 23.10.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;
 26. 24.10.2018 Żabki w Banku PKO BP;
 27. 25.10.2018 Pasowanie Ślimaków;
 28. 26.10.2018 Mama Mai czyta Motylkom;
 29. 26.10.2018 Mama Agatki czyta Mrówkom;
 30. 26.10.2018 Mama Asi czyta Biedronkom;
 31. 26.10.2018 Pyrek u Żabek i Pszczółek;
 32. 26.10.2018 Gąsienice w lesie;
 33. 26.10.2018 Dary dla schroniska;
 34. 29.10.2018 Pani Sandra czyta Świerszczom;
 35. 30.10.2018 Zabawa w kolorze żółtym(wszystkie grupy);
 36. 30.10.2018 Gąsienice w Banku PKO BP;
 37. 31.10.2018 Pszczółki w lesie;

WRZESIEŃ 2018

 1. 05.09.2018  Biedronki i Gąsienice w Naramowicach;
 2. 10.09.2018 Pszczółki i Żabki w Owińskach;
 3. 12.09.2018 Biedronki i Świerszcze w Kluczewie;
 4. 13.09.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;
 5. 18.09.2018 Mrówki i Gąsienice w Deli Park;
 6. 18.09.2018 Mama Magdalena czyta Biedronkom;
 7. 20.09.2018 Świerszcze w Ogrodzie Botanicznym;
 8. 21.09.2018 Biedronki w Ogrodzie Botanicznym UAM;
 9. 24.09.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;
 10. 25.09.2018 Tata Mateusz czyta Mrówkom;
 11. 25.09.2018 Pszczółki i Żabki w Teatrze Animacji;
 12. 27.09.2018 Próbny alarm w przedszkolu;
 13. 28.09.2018 Dzień chłopaka w przedszkolu;
 14. 28.09.2018 Dzień głośnego czytania;

     Przypominamy, że zbieramy nakrętki dla Stefci

Honorowy Patronat nad Projektem sprawował Prezydent Miasta Poznania - Pan Jacek Jaśkowiak

http://www.zdrowojemy.info/#

UWAGA: Grafika umieszczana na stronie internetowej przedszkola nie jest własnością

placówki.   Wykorzystujemy ogólnodostępne w Internecie grafiki i darmowe gify.

Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki  
  i są tworzone na potrzeby strony Przedszkola nr 190.
 mproject