WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
PRZY ZSP NR 8
 W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
                                                           Wojciech Oczko

​  Uwaga Rodzice !!!   

 

Szanowni Państwo,

w następstwie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, placówki wchodzące
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu
tj. Szkoła Podstawowa nr 34 oraz Przedszkole nr 190

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

pozostają zamknięte w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Jednocześnie zostają odwołane wszystkie imprezy, zawody sportowe, zajęcia dodatkowe itp.

organizowane przez obie placówki.

Wszelkie informacje, jak do tej pory, przekazywane będą za pośrednictwem stron internetowych

Szkoły Podstawowej nr 34 i Przedszkola nr 190 oraz dziennika Librus.
 

Uwaga!!!  Na stronie SP 34:

 1. w zakładce „Dokumenty Szkoły” znajdą Państwo dokument pt. „Sposoby i tryb realizacji zadań

 2. Szkoły Podstawowej nr 34 w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania”.

 3. W zakładce „Świat ucznia” oraz „Dla rodziców” można znaleźć nowy plan lekcji, który usprawni proces

 4. edukacji na odległość

 1. W dzienniku Librus, w zakładce „pliki szkoły” znajdziecie Państwo uaktualnione Przedmiotowe Systemy Oceniania

 2. ze wszystkich przedmiotów, które obowiązywać będą w kształceniu na odległość.

 

Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego postawiło

przed nami, jako społeczeństwem, ale również jak wielki ogrom pracy nałożyło na Rodziców.

Pamiętajmy jednak, że wprowadzone ograniczenia są po to, by ochronić zarówno dzieci, jak i nas wszystkich

przed niebezpiecznymi i dotąd nieznanymi skutkami pandemii koronawirusa.

W imieniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 34 i Przedszkola nr 190 zapewniamy Państwa,

że w naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem dzieci

i pragniemy Państwa zapewnić o naszym wsparciu w tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

Bądźmy przykładem dla naszych dzieci jak zachować się wobec stanu zagrożenia.

Do zobaczenia w szkole i przedszkolu!

Ewa Krawczyk

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8

​  Uwaga Rodzice !!!   

 

Poznań, 24.03.2020

 

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU

SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W POZNANIU

 

W następstwie rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej,

 dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu

podejmuje decyzję o zamknięciu od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

placówek wchodzących w skład zespołu tj. Szkoły Podstawowej nr 34

oraz Przedszkola nr 190 w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się

wirusa COVID-19.

Jednocześnie zostają odwołane wszystkie imprezy, zawody sportowe,

zajęcia dodatkowe itp. organizowane przez obie placówki.

Dalsze informacje zostaną przekazane Państwu za pośrednictwem stron internetowych

Szkoły Podstawowej nr 34 i Przedszkola nr 190 oraz dziennika Librus.

  Uwaga Rodzice !!!   


Sposoby i tryb realizacji zadań Przedszkola nr 190 w Poznaniu

w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania w związku z zapobieganiem,

                                              przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19
§ 1.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 realizacja zadań placówki odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 § 2.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:                                             1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i programów udostępnionych przez Wydawnictwa, wybrane przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 190
i zatwierdzone przez wicedyrektora ds. przedszkola dla poszczególnych grup wiekowych 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) materiałów własnych nauczycieli, do których posiadają prawa autorskie
2) przez podejmowanie przez dziecko wraz z rodzicem /prawnym opiekunem aktywności określonych przez nauczyciela,
3) z wykorzystaniem następujących środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, 
a rodzicem:
a) strony internetowej przedszkola,
b) adresów email rodziców uczniów za ich zgodą(grupa Biedronki)
c) poczty grupowej do kontaktów z rodzicami (grupy: Ślimaki, Żabki, Mrówki, Pszczółki, Świerszcze i Gąsienice)
d) zamkniętych grup na FB (grupy: Żabki, Motylki)
e) telefonów do rodziców dzieci;
f) poprzez pocztę tradycyjną (w przypadku braku możliwości innego kontaktu)
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu
§ 3.

Dyrektor przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania poprzez ogłoszenia na stronie internetowej placówki oraz w postaci ogłoszenia na pocztach grupowych w których zamieszcza wiadomość, że:
1) treść niniejszej informacji znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Start,
2) treść niniejszej informacji znajduje się na poczcie nauczycielek Przedszkola nr 190
§ 4.

Pedagog i psycholog szkolny oraz nauczycielki grup koordynują współpracę z dziećmi i rodzicami/prawnymi opiekunami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym wychowanków objętych kształceniem specjalnym lub w tym wychowanków objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno--wychowawcze.
§ 5.

Ustalam tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych oddziałów, na czas kształcenia na odległość, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
§ 6.

Ustalam następujący sposób monitorowania postępów dzieci, weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania rodziców o postępach;
a) kontakty e- mailowe,
b) kontakty telefoniczne
b) informacje zwrotne wraz z fotografią pracy dziecka w przypadkach prac plastyczno prac plastyczno –– technicznych.technicznych.
§ 7.

Sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola:
1) nauczycielki potwierdzają zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poprzez zapis tematu zajęć w tabeli stanowiącej, załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
§ 8.

Rodzic ma możliwość odbycia konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, poprzez kanały komunikacji, które zostały ustalone podczas zebrań na początku roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach od 8.00 do 16.00.

Formy te zostają te zostają podtrzymane z wyłączeniem kontaktów osobistych.
§ 9. 

Ustalam następujące zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1) potwierdzeniem zrealizowanych przez nauczyciela (pedagoga, psychologa, nauczyciela realizującego zajęcia rewalidacyjne lub wspomagające) godzin są:
a) wpisany przez nauczyciela temat zajęć w tabeli załącznik nr 2 (w ramach obowiązującego nauczyciela przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, albo na ich rzecz)
b) przesłanie tematu tygodniowego i zadań dla dzieci do rodziców/prawnych opiekunów,
c) odczytanie na poczcie nauczycielek, od poniedziałku do piątku, dwukrotnie tj. o godzinie 9.00 oraz o godzinie 17.00 informacji przekazywanych przez dyrektora/wicedyrektora i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń;
d) konsultacje z rodzicami dzieci poprzez poczty grupowe, od poniedziałku do piątku, w godzinach od godzinach od 8.00 do 16.00.
§ 10.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  w niniejszej informacji, adekwatnych do aktualnej sytuacji.
Podpisała
Ewa Krawczyk –– dyrektor Zespołu

Poznań, dnia 24 marca 2020 r.

              

  Informacja !!!   

Prosimy o dostarczenie 25 i 26 marca 2020 w godzinach 7.00 -15.00 

oraz 27 marca 2020 od godziny 7.00 - 14.30

oryginałów kart (wraz z załącznikami) kandydatów do naszego przedszkola!

Karty umieszczamy w dalszym ciągu w urnie w wejściu głównym do SP34

Prosimy pamiętać o podpisach obojga Rodziców.

Poznań, 24 marca 2020

Czekamy na fotorelacje z działań naszych przedszkolaków w domach,

z wykonanych zadań przesłanych przez Panie do Rodziców.

I pozdrawiamy całą społeczność naszego przedszkola.

            Dbajcie o siebie!!!      Kadra Przedszkola nr 190

Poznań, 17 marca 2020

  Informacja !!!   

Zalecenie Prezydenta Miasta Poznania dotyczące boisk i placów zabaw.

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją, prosimy o dopilnowanie, aby tereny boisk i placów zabaw

przy obiektach zostały zamknięte na czas zawieszenia zajęć w placówkach.

Poznań, 16 marca 2020

 

  Uwaga Rodzice !!!   

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące trwającej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych informujemy, że zawieszenie zajęć nie ma wpływu na terminy rekrutacji.

Zgodnie z harmonogramem do 24 marca trwa etap składnia wniosków do przedszkoli/oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski/oświadczenia/potwierdzenie spełniania kryteriów

można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub przesłać do placówki pierwszego wyboru skan

podpisanego wniosku wraz z załącznikami.

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie

konieczność dostarczenia oryginału dokumentów do przedszkola.

Zachęcamy również do sprawdzania informacji w poszczególnych przedszkolach o zasadach związanych

z odbiorem dokumentów w danej placówce.

Zalecamy także mailowe powiadomienie placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą

(maile do placówek są dostępne na stronach NABÓR).

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji będziemy Państwa informować.

Poznań, 15 marca 2020

  Uwaga Rodzice !!!  

W celu realizowania założeń Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
 
rozpoczynamy zdalne nauczanie. Nauczycielki naszego przedszkola
 
mają kontakt e-mailowy z Państwem. Prosimy systematycznie sprawdzać poczty grupy,
 
będą tam umieszczane zadania do wykonania z dziećmi.
 
Również drogą elektroniczną, odpowiedzą Nauczycielki na Państwa pytania.
 
Damy wspólnie radę i przetrwamy ten trudny czas.
 
Naukę rozpoczynamy w poniedziałek 16 marca 2020 roku.
 
Pozdrawiamy i życzymy Państwu i sobie powodzenia, a dzieciom dobrej zabawy
 
połączonej z nauką. Zadania będą proste - mają utrwalić już poznane wiadomości
 
i wprowadzić nowe treści (piosenki, wiersze itd;) Wszystkie treści przesłane do Państwa,
 
będą zgodne z założeniami planów miesięcznych (zaplanowanych na marzec)
 
Poznań, 14 marca 2020
 
  Uwaga Rodzice !!!  

Od dnia 11 marca do odwołania placówka jest zamknięta.

 

We wszelkich pilnych sprawach proszę dzwonić

lub kierować zapytania na adres mailowy:

 


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami


nie wydajemy zaświadczeń o zamknięciu placówki dla pracodawców

 

w związku z koniecznością uzyskania zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8.
 

Szanowni Państwo prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad

kwarantanny ogłaszanych w mediach przez Ministra Zdrowia,

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Sanepid.

Zamknięcie szkoły/przedszkola to nie dodatkowe ferie,

proszę ograniczyć wychodzenie z domu do minimum!

   Poznań, 11 marca 2020

 
  Uwaga Rodzice !!!  
W związku z zaistniałą sytuacją i decyzją Premiera o zamknięciu placówek oświatowych wychodzimy
naprzeciw potrzebom. Nie chcemy zostawiać Państwa, Waszych rodzin i przyjaciół bez możliwości
zamówienia posiłków, dlatego przygotowujemy ofertę dostarczania jedzenia do domu.
Wkrótce udostępnimy na naszym facebooku do wypełnienia ankietę, która jest w pełni anonimowa
i ma wskazać nam Państwa oczekiwania i zapotrzebowanie żywieniowe. Zebrane informacje nie zostaną
przekazane osobom trzecim. Zostaną wykorzystane tylko do badania rynku i zapotrzebowania
żywieniowego przez firmę Pyszoty. Możliwość zamawiania będzie dostępna dla wszystkich,
nie tylko dla klientów placówek które obsługujemy. Mamy nadzieję, że w tym trudnym dla nas
wszystkich czasie, taka propozycja będzie przez Państwa pozytywnie przyjęta.   
                         
    Zespół Pyszoty 
 
   Poznań, 11 marca 2020

  Uwaga Rodzice !!!  

Prosimy o odbiór rzeczy dzieci: worków, ręczników, kubeczków i szczotek,

kapci, pościeli... 

Poznań, 10 marca 2020

  Uwaga Rodzice Kandydatów do Przedszkola!!!  

   Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca w przedszkolu,

na wniosek Rodziców/Prawnych Opiekunów w dniach 10-24 marca 2020

Druk wniosku wraz z oświadczeniami należy wypełnić elektronicznie na stronie:

http://http://www.nabor.pcss.pl/poznan

(oświadczenia do pobrania w zakładce „Dokumenty”)
 

Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami/zaświadczeniami wykazanymi

w informatorze dla rodziców, podpisany przez oboje Rodziców/Opiekunów

należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wskazanej na pierwszym miejscu wniosku)

do Przedszkola nr 190

Wnioski wraz z załącznikami należy włożyć do koperty i opisać: P190

następnie wrzucić do urny umieszczonej w wejściu głównym do ZSP nr 8,

w dniach 10 - 24 marca 2020 w godzinach 7.00 do 15.00

Poznań, 10 marca 2020

 

 

 Uwaga Rodzice - pilna informacja!!! 

Jutrzejsze drzwi otwarte w Przedszkolu nr 190 oraz w Szkole Podstawowej nr 34

zostają odwołane. Odwołane zostają również zebrania grup Świerszczy i Gąsienic.

Poznań, 10 marca 2020

Podziękowanie !!!

W imieniu Pań: Agnieszki (Ślimaki) i Agnieszki (Żabki) serdecznie dziękujemy za 

złożone dary dla zwierząt w schronisku. Wszystkie dary zostały dzisiaj dostarczone 

bezdomnym kotom i psom w schronisku.

   

   Uwaga Rodzice !!!     

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla rodziców uczniów

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach

przypadkami zachorowań na koronawirusa Rodzicu,

 •  nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

 • jeśli nie masz kontaktu z osobą chorą, nie ma powodów do obaw;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola     lub szkoły, masz prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz.1368);

 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego               i Ministerstwa Zdrowia;

 • najbliższa stacja sanitarno-epidemiologiczna:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Poznaniu
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań

Informacja o numerachcentrala 61 646 78 51

Poznań,2 marca 2020 

   Uwaga Rodzice i Dzieci !!!     

PRZEDSZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY

" Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna"

         

CELE KONKURSU:

1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania ozdób wielkanocnych.

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

4. Prezentacja ozdób wielkanocnych w holu przedszkola.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze wszystkich grup w naszym przedszkolu.

 2. Każdy uczestnik może wykonać ozdobę dowolnie wybraną techniką (tylko prace                                                                                                                                                                               przestrzenne).

 3. Mile widziana pomoc Rodziców.

 4. Wykonane, podpisane prace przynosimy do grupy VII (Świerszcze) lub V (Mrówki)

 5. Konkurs rozpoczyna się 03.03.2020r. i ozdoby można przynosić do 20.03.2020r.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów, nagród i upominków za najpiękniejsze                                                                                                                                                                    ozdoby odbędzie się 25.03.2020r.

Po rozstrzygnięciu konkursu w naszym przedszkolu odbędzie się kiermasz

wielkanocny 26.03.2020r.

Mamy nadzieję, że wykonane ozdoby będą na nim mogły pozostać.

Jeśli ktoś nie będzie tego chciał to prosimy o taką informację.

Środki uzbierane z kiermaszu przeznaczymy na pomoce dydaktyczne.

Będziemy wdzięczni za zaangażowanie.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ORGANIZATORZY:

Panie  MAGDALENA, MONIKA, ANNA, MARTA, ZDZISŁAWA (grupy V,VII,VIII).

Poznań,1 marca 2020

            Uwaga Rodzice !!!      

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej mogą złożyć deklarację kontynuacji uczęszczania do przedszkola

od 3 marca 2020 do 9 marca 2020. 

Deklaracje kontynuacji prosimy odbierać z sekretariatu placówki.

Poznań,14 lutego 2020

  Uwaga Rodzice !!!      

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

L.p Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 10 marca

do 24 marca 

od 22 czerwca

do 25 czerwca 

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

9 kwietnia 

godzina 12.00 


 

 3 lipca

godzina 12.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 

od 9 kwietnia

do 16 kwietnia 

 

 od 3 lipca

do 7 lipca

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

20 kwietnia

godzina 12.00 

9 lipca 

godzina 12.00 

   Pracownicy Przedszkola nie udzielają telefonicznych informacji o przyjęciu dzieci do Przedszkola
 
   (po zakończeniu rekrutacji i wywieszeniu list przyjętych dzieci)
      Rodzice są zobowiązani osobiście sprawdzić listę dzieci przyjętych do Przedszkola.


                        Przypominamy, że obowiązuje zakaz fotografowania listy dzieci przyjętych do Przedszkola w  związku z ochroną danych osobowych.  

   Poznań,14 lutego 2020  

  Uwaga Rodzice !!!      

Szanowni Państwo! Uczniowie naszej szkoły wykonali pracę plastyczną i zgłosili ją

do konkursu, w którym można wygrać remont stołówki szkolnej.

Ze stołówki korzystają również na co dzień nasze przedszkolaki. 

Prosimy o głosy, można oddać jeden głos z jednego adresu IP.

Każdy głos z każdego mieszkania, telefonu, zakładu pracy się liczy...

Każdy Rodzic, Uczeń, Babcia, Dziadek, Pan Sąsiad, Pani Sąsiadka...

Ciocia, Wujek...... i oczywiście nasi Nowi Rodzice ... zachęcamy i PROSIMY heartheartheart

 https://firma.kaufland.pl/odpowiedzialnosc/stolowka-z-klasa.html?fbclid=IwAR0d1Xkmvd2F5BVhHJmzhwOzgY8oA-Gmg8HoD1IEYv-33K_n3aQ2z_7VeN8

 Dziesięć placówek (z trzydziestu), których prace zdobędą największą liczbę głosów,

wygra nagrodę główną – dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy złotych

na remont stołówki.

   Poznań,13 lutego 2020

      Uwaga Rodzice !!!        ​

Od marca 2020 informacje o opłatach za przedszkole znajdą Państwo

tylko na indywidualnych kontach na platformie iprzedszkole.

                                                                                                                      Poznań,13 lutego 2020

  Uwaga Rodzice !!! 

W zakładce REKRUTACJA Uchwała Rady Miasta Poznania dotycząca kryteriów

rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021

                                                                                                  Poznań,12 lutego 2020

 
Zmiany w Statucie Przedszkola nr 190 dotyczą stawki żywieniowej

Uchwała Rady Pedaogicznej Przedszkola nr 1/ 2019-2020 z dnia 07.01.2020

obowiązująca stawka od dnia 01.01.2020

 Rozdział 8

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 28

 1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Przedszkolu nr 190 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu ustalone są godziny od 8.00 do 13.00.
 2. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 3 lipca 2018 r. (Uchwała NR LXIX/1275/VII/2018), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę.
 3. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców za pomocą przelewu bankowego, po uprzednim przekazaniu rachunków – imiennie dla każdego dziecka, w terminie
  wcześniej ustalonym, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tą datę. Opłaty pobierane są z dołu, po precyzyjnym ustaleniu liczby godzin i posiłków z których dziecko korzystało.
 4. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia  27 października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu  na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.
 5. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność  wyłącznie za wyżywienie.

§29

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie  i pracownicy  przedszkola.
 2. Dzienna opłata wyżywienia w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywienia 8,50 zł (słownie: osiem złotych pięćdziesiąt  groszy)
 3. Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłku.
 4. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola  w porozumieniu z radą rodziców po zatwierdzeniu przez organ prowadzący,  podając do wiadomości poprzez stosowne zarządzenie.
 5. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10 każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tę datę.
 6. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania odpłatnie z posiłków oferowanych przez Przedszkole. Koszt posiłku określa Dyrektor.
 

                   Uwaga Rodzice !!! 

            

 

       Uwaga Rodzice!!! 

  W przedszkolu okresowo pojawiają się wszy. W związku z tym prosimy o systematyczne przeglądy

stanu włosów dzieci i podejmowanie działań profilaktycznych.  

Działania profilaktyczne: przeglądy stanu skóry głowy i włosów,  mycie szmponami profilaktycznymi, wykorzystywanie

prostych, dostępnych w domu środków(ocet, nafta kosmetyczna) dokładne wyczesywanie za pomocą specjalnego grzebienia

Aby pozbyć się wszawicy, trzeba  skutecznie zadziałać eliminując zarówno wszy, jak i ich jaja,

by nie pojawiło się nowe pokolenie wszy.

Uwaga: po każdym przymierzaniu czapek, swetrów, szalików w sklepie, po pobycie w dużym

skupisku ludzi, w czasie ciepłych dni, gdy dzieci bawią się w piasku sprawdzajmy włosy dzieci.

Wszy nie potrafią skakać, ani latać. Aby przemieścić się z jednej głowy na inną, czekają aż dojdzie

do kontaktu włosów z obu głów. Przytrzymują się włosów za pomocą pazurów,

a następnie przechodzą z włosa na włos. Aby zmienić gospodarza, wszy potrzebują stosunkowo

krótkiego okresu kontaktu – pokonują dystans 23 cm w ciągu 1 minuty.

 Jeśli zauważmy gnidy na włosach znajdujących się ponad centymetr od skóry głowy,

świadczy to o „starym zakażeniu”. 

                                                                                                               Poznań, 24 września 2018

W dalszym ciągu w oku szkolnym 2019-2020 wspólnie czytamy dzieciom.

Zapraszamy  Babcie, Dziadków, Starsze Rodzeństwo, Absolwentów 

i oczywiście Rodziców do czytania. 

   UWAGA RODZICE !!! 

Informujemy, że po skończonym miesiącu Rodzice mogą dostarczyć pendrive w celu nagrania zdjęć

minionego miesiąca. Prosimy o pendrive w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

z oznaczeniem grupy do której dziecko uczęszcza Państwa dziecko.

 UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE 

Codziennie sprawdzamy stan jakości powietrza, aby mieć pewność,

że dzieci przebywając na powietrzu nie wdychają niebezpiecznych dla ich zdrowia substancji. 

Poniżej podajemy link do strony pomiarami jakości powietrza.

Mapa monitoringu jakości powietrza

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/

               UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE/PRACOWNICY/PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA                        

 UWAGA RODZICE!!! 

W czasie zebrań w poszczególnych grupach, wspólnie z Rodzicami ustalono dni przynoszenia

przez dzieci zabawek z domu. Prosimy respektować w/w ustalenia, ponieważ niestosowanie się do tych zasad,

wprowadza dzieciom nieodpowiednie sygnały i zakłóca ich funkcjonowanie w grupie rowieśniczej.

Wszystkie nasze dzieci potrzebują stałych reguł. Jednocześnie prosimy, aby zabawki prywatne były większe,

ponieważ miniaturowe giną w niewyjaśnionych okolicznościach i miejscach.

wink wink wink wink wink wink

Przypominamy, że wewnętrzne przejście (po prawej stronie od wejścia) służyć powinno tylko Rodzicom grup

Świerszczy i Gąsienic, dzieciom tych grup i Personelowi Przedszkola w celu wykonywania codziennych czynności.

Rodzice nie powinni skracać sobie drogi przechodząc na teren Szkoły z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa

naszym dzieciom, uczniom Szkoły i zabezpieczenie mienia dzieci i placówki. 

Personel Szkoły musi mieć nadzór nad osobami wchodzącymi, aby zapobiegać wizytom osób

niepowołanych (bezpieczeństwo uczniów...)

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności każdorazowego sprawdzenia

stanu zamknięcia drzwi wejściowych

(po godzinach schodzenia się dzieci do przedszkola, czyli po godzinie 8.15) 

                                                                      Dziękujemy!!!

  

 DZIAŁANIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

 (poza codzienną pracą z dziećmi)

 
 
 
 

 STYCZEŃ 2020 

 1. 09 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Gąsienic;
 2. 09 stycznia 2020 Dzień babci i Dziadka u Motylków;
 3. 09 stycznia 2020 Biedronki i Pszczółki na koncercie w Łejerach;
 4. 12 stycznia 2020 WOŚP;
 5. 14 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Ślimaków;
 6. 14 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Świerszczy;
 7. 15 stycznia 2020 Żabki i Mrówki w Multikinie – przedstawienie;
 8. 15 stycznia 2020 Warsztaty – sensoryka – Gąsienice;
 9. 16 stycznia 2020 Przedstawienie „Dąbrowka (6 grup);
 10. 21 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Mrówek;
 11. 21 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Żabek
 12. 22 stycznia 2020 Przedstawienie Pana Ociepki „Tajemnice leśnych przyjaciół”;
 13. 22 stycznia 2020 Podsumowanie choinkowego konkursu fotograficznego;
 14. 23 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Pszczółek;
 15. 23 stycznia 2020 Dzień Babci i Dziadka u Biedronek;

      GRUDZIEŃ 2019  

 1. 02 grudnia 2019 Świerszcze i Gąsienice w Przecławiu;
 2. 02 grudnia 2019 Tata Dominika czyta Biedronkom;
 3. 03 grudnia 2019 Biedronki i Pszczółki w Przecławiu;
 4. 04 grudnia 2019 Koncert świąteczny Kulturki;
 5. 04 grudnia 2019 Żabki i Mrówki w Przecławiu;
 6. 04 grudnia 2019 Mama Dominika czyta Biedronkom;
 7. 06 grudnia 2019 Warsztaty piernikowe Pyszoty;
 8. 06 grudnia 2019 Mikołaj w przedszkolu(wszystkie grupy);
 9. 06 grudnia 2019 Mama Oliwiera czyta Gąsienicom;
 10. 09 grudnia 2019 Mama Oli czyta Biedronkom;
 11. 10 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Motylków;
 12. 11 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Żabek;
 13. 11 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty  Gąsienic;
 14. 11 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Ślimaków;
 15. 12 grudnia 2019 Mama Ania u Żabek;
 16. 12 grudnia 2019 Świątecne warsztaty u Mrówek;
 17. 12 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Świerszczy;
 18. 12 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Pszczółek;
 19. 12 grudnia 2019 Świąteczne warsztaty Biedronek;
 20. 13 grudnia 2019 Wyniki konkursu Synapsa;
 21. 13 grudnia 2019 Mama Aneta czyta Gąsienicom;
 22. 16 grudnia 2019 Biedronki w Centrum Inicjatyw Rodzinnych;
 23. 18 grudnia 2019 Gwiazdor w przedszkolu (wszystkie grupy);
 24. 19 grudnia 2019 Jasełka dla przedszkolaków;
 25. 20 grudnia 2019 Mama Karolina czyta Żabkom;
 26. 20 grudnia 2019 Mama Natalia czyta Biedronkom;
 27. 20 grudnia 2019 Finał konkursu Pani Agnieszki (ekologiczna ozdoba choinkowa)
 28. 20 grudnia 2019 Tata Mariusz u Gąsienic (doradztwo zawodowe)

LISTOPAD 2019 

 1. 04 listopada 2019 Zdrowo i sportowo(całe przedszkole);
 2. 05 listopada 2019 Finał konkursu „Bajkowe postacie”;
 3. 08 listopada 2019 Doradztwo zawodowe u Gąsienic - Pierwsza pomoc przedmedyczna;
 4. 08 listopada 2019 Śpiewamy Hymn(całe przedszkole)
 5. 13 listopada 2019 Doradztwo zawodowe u Żabek i Pszczółek – ratownik weterynaryjny;
 6. 13 listopada 2019 Doradztwo zawodowe u Motylków – Pielęgniarka i chory miś;
 7. 14 listopada 2019 Pasowanie na przedszkolaka – Ślimaki;
 8. 18 listopada 2019 Doświadczenia z kolorami i bańkami (7 grup)
 9. 19 listopada 2019 Pani Agata czyta Mrówkom;
 10. 20 listopada 2019 Baśń o księciu Bolku i smoku Wartusiu;
 11. 20 listopada 2019 Sportowcy u Żabek i Pszczółek;
 12. 25 listopada 2019 Dzień misia (wszystkie grupy);
 13. 27 listopada 2019 Tata Antka czyta Żabkom;
 14. 29 listopada 2019 Świerszcze na Cavaliadzie;
 15. 29 listopada 2019 Wyniki zewnętrznego konkursu – Ola Żabka II miejsce;

     PAŹDZIERNIK 2019 

 1. 01 października 2019 Babcia Hania czyta Mrówkom;
 2. 02 października 2019 Tata Piotr czyta Żabkom;
 3. 03 października 2019 Pszczółki w warzywniaku;
 4. 03 października 2019 Gąsienice i Świerszcze w fabryce Śmiechu;
 5. 03 października 2019 Pani Ania czyta Ślimakom;
 6. 04 października 2019 Mama Olga czyta Mrówkom;
 7. 04 października 2019 Tata Piotr czyta Żabkom;
 8. 08 października 2019 Tata Dariusz czyta Biedronkom;
 9. 09 października 2019 Koncert muzyczny „Kulturka” (wszystkie grupy)
 10. 10 października 2019 Doradztwo zawodowe Żabek - u Pani Pielęgniarki;
 11. 11 października 2019 Doradztwo zawodowe Biedronek – Pan Michał i pszczelarstwo;
 12. 11 października 2019 Świerszcze w „Teatrze cieni” H.CH. Andersen
 13. 14 października 2019 Mama Agata czyta Żabkom;
 14. 16 października 2019 Mama  Magda czyta Biedronkom;
 15. 17 października 2019 Doradztwo zawodowe Żabek – w cukierni rogalowo;
 16. 17 października 2019 Doradztwo zawodowe Mrówek – w cukierni -rogalowo;
 17. 17 października 2019 Doradztwo zawodowe Gąsienic – w pizzerii;
 18. 18 października 2019 Doradztwo zawodowe Gąsienic – wizyta Listonosza;
 19. 21 października 2019 Żabki w Żurawińcu;
 20. 22 października 2019 Mrówki w  Żurawińcu;
 21. 22 października 2019 Mama Oli czyta Biedronkom;
 22. 23 października 2019 Motylki w Żurawińcu;
 23. 23 października 2019 Świerszcze i Gąsienice w Szkole Muzycznej;
 24. 24 października 2019 Pasowanie u Motylków;
 25. 25 października 2019 Jesienne zawody sportowe;
 26. 28 października 2019 Mama Ania czyta Mrówkom;
 27. 29 października 2019 Pani Doktor u Mrówek i Świerszczy;
 28. 29 października 2019 Konkurs wydawnictwa Synapsa;
 29. 30 października 2019 Tata Piotr czyta Żabkom;
 30. 31 października 2019 Mama Lusi czyta Biedronkom;

 WRZESIEŃ 2019 

 1. 11 września 2019 Mama Mikołaja czyta Mrówkom;
 2. 12 września 2019 Świerszcze w Muzeum Archeologicznym;
 3. 13 września 2019 Mama Magdalena czyta Gąsienicom;
 4. 13 września 2019 Gąsienice w lesie – piesza wycieczka;
 5. 16 września 2019 Biedronek dzień kropki;
 6. 16 września 2019 Przedstawienie o zdrowy żywieniu;
 7. 17 września 2019 Świerszcze w lesie;
 8. 18 września 2019 Biedronki i Pszczółki u Gładysiaków;
 9. 19 września 2019 Tata Piotr czyta Żabkom;
 10. 20 września 2019 Sportowy Dzień Przedszkolaka(wszystkie grupy)
 11. 20 września 2019 Mama Monika czyta Świerszczom;
 12. 23 września 2019 Żabki i Gąsienice u Gładysiaków;
 13. 25 września 2019 Mrówki i Świerszcze u Gładysiaków;
 14. 26 września 2019 Mama Kasia czyta Gąsienicom;
 15. 27 września 2019 Dzień głośnego czytania;
 16. 27 września 2019 Doradztwo zawodowe Biedronek – w gabinecie pielęgniarki;
 17. 27 września 2019 Mama Maja czyta Żabkom;
 18. 30 września 2019 Doradztwo zawodowe Świerszczy – Policja u dzieci;

       

     Przypominamy, że zbieramy nakrętki dla Stefci

UWAGA: Grafika umieszczana na stronie internetowej przedszkola nie jest własnością

placówki.   Wykorzystujemy ogólnodostępne w Internecie grafiki i darmowe gify.

Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki  
  i są tworzone na potrzeby strony Przedszkola nr 190.
 mproject