WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
PRZY ZSP NR 8
 W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
                                                           Wojciech Oczko
 

PRZEDSZKOLNA WYSTAWA "WIELKANOCNY KOSZYCZEK”

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest koszyczek.

CELE WYSTAWY:

1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania koszyczków wielkanocnych.

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

4. Prezentacja koszyczków wielkanocnych w holu przedszkola.

REGULAMIN WYSTAWY:

 1. Koszyczki mogą przygotować dzieci z wszystkich grup w naszym przedszkolu.

 2. Każdy uczestnik może wykonać koszyczek (formie przestrzenna, dowolna technika i wielkość).

 3. Mile widziana pomoc Rodziców.

 4. Wykonane, podpisane prace przynosimy do grupy VII – Świerszcze lub do grupy IV – Biedronki.

 5. Koszyczkowe prace można przynosić do czwartku 11.04.2019

 6. Podsumowanie wystawy i wręczenie dyplomów, nagród oraz upominków odbędzie się w dniu 17.04.2019

                                            Do udziału w konkursie zapraszają Panie: Pani Magda, Pani Dorota, Pani Monika, Pani Asia

 Wszystkie koszyczki przestrzenne będą wystawione na stoisku w czasie kiermaszu,

który odbędzie się w naszym przedszkolu 15 - 16 kwietnia 2019 roku.

(jeśli ktoś nie wyraża zgody prosimy o podanie tej informacji w grupach).

SPRAWOZDANIE Z ZAKUPÓW...

Informujemy, że z zeszłorocznego kiermaszu wielkanocnego uzyskaliśmy kwotę

w wysokości 953,03 zł. Ze środków tych zostały zakupione następujące pomoce dydaktyczne:

smiley Ramki garderobiane -  ułatwiające dzieciom opanowanie umiejętności zapinania

(różne rodzaje zapięć: małe i duże guziki, zamek, pasek, zatrzaski, sznurowadła, wstążki, paski, rzepy, agrafki);

smiley Worek do ćwiczeń dotykowych smiley

smiley Dotykowe kształty i memo – rozwijające zmysł dotyku oraz wyobraźnię dzieci smiley

smiley Duże kostki z kieszeniami i liczbami wykorzystywane do zajęć dydaktycznych smiley

                                   Bardzo dziękujemy!!!

Uwaga Rodzice!!!  

Informujemy, że od 1 marca 2019 roku wzrasta stawka za wyżywienie

​dzieci w przedszkolu. Stawka za jeden dzień żywieniowy wynosić będzie 7 złotych. 

Sposób płatności pozostaje bez zmian.

                                          Poznań, 21 lutego 2019

Uwaga Rodzice!!!  

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci z grup 3, 4, 5, 6, 7, 8

do udziału w konkursie recytatorskim.

CEL KONKURSU:

 • Zachęcanie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej, w tym poezji dla dzieci;

 • Wyszukiwanie i rozwijanie talentów recytatorskich;

 • Rozwijanie wyobraźni i fantazji u dzieci;

 • Zachęcanie do występów na scenie;

 • Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze;

REGULAMIN KONKURSU:

 1. W konkursie biorą udział chętne dzieci z grup: Żabki, Pszczółki, Biedronki, Mrówki, Świerszcze, Gąsienice;

 2. Repertuar: wybieramy dowolny wiersz autorstwa Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima;

 3. Do konkursu dzieci przygotowują się w domu z Rodzicami do dnia 21 marca;

 4. W piątek 22 marca odbędzie się w naszym przedszkolu prezentacja przygotowanych przez dzieci utworów;

 5. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy i upominki;

 6. Do dnia 15.03 (piątek) zgłaszamy u swoich wychowawców dzieci, które będą brały udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZABAWIE LITERACKIEJ

Organizatorzy konkursuPanie: Monika, Magdalena, Katarzyna;

  Poznań, 20 lutego 2019

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

L.p Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 4 marca

do 15 marca

od 5 czerwca

do 11 czerwca 

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

4 kwietnia

godzina 12.00


 

17 czerwca

 godzina 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 

od 4 kwietnia

do 9 kwietnia 

 

od 17 czerwca

do 18 czerwca
4.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

11 kwietnia

godzina 12.00

24 czerwca

godzina 12.00

Kryteria i punktacja dotycząca naboru 2019 - 2020 w zakładce "REKRUTACJA"

  Poznań, 15 lutego 2019

​Frekwencja grup w pierwszym półroczu roku szkolnego  2018-2019  

GRUPA/MIESIĄC

IX. 2018

X.

2018

XI.

2018

XI.

2018

I.

2019

SUMA

I – Ślimaki

 

80%

83%

73%

70%

55%

72%

II – Motylki

 

82%

76%

67%

59%

49%

67%

III – Żabki

 

82%

87%

75%

65%

54%

73%

IV – Biedronki

 

85%

78%

86%

74%

60%

77%

V – Mrówki

 

86%

94%

82%

68%

62%

78%

VI – Pszczoły

 

74%

74%

74%

56%

52%

66%

VII – Świerszcze

 

86%

87%

84%

79%

52%

78%

VIII – Gąsienice

 

89%

86%

85%

64%

49%

75%

 

SUMA

 

 

83%

 

83%

 

78%

 

67%

 

54%

73%

  Poznań, 15 lutego 2019

Uwaga Rodzice!!!

Przypominamy - każdemu dziecku przypisany jest indywidualny numer

konta bankowego w celu dokonywania przelewów za żywienie oraz za pobyt godzinowy.

             Zmiany zapisu w Statucie Przedszkola nr 190 

 

1) Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2018/2019 Przedszkola nr 190 w Poznaniu z dnia 20.12.2018 (zmiana zapisu statutu zaznaczona na różowo)

2)  Statut przyjęty Uchwałą nr 5/2018/2019 Rady Pedagogicznej   Przedszkola nr 190 w Poznaniu z dnia 20.02.2019 (zmiana zapisu statutu zaznaczona na żółto)

Zmiany dotyczą:  Rozdział 8

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 28

 1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Przedszkolu nr 190 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu ustalone są godziny od 8.00 do 13.00.

 2. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 3 lipca 2018 r. (Uchwała NR LXIX/1275/VII/2018), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę.

 3. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców za pomocą przelewu bankowego, po uprzednim przekazaniu rachunków – imiennie dla każdego dziecka, w terminie
  wcześniej ustalonym, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tą datę.
  Opłaty pobierane są z dołu, po precyzyjnym ustaleniu liczby godzin i posiłków z których dziecko korzystało.

 4. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.

 5. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.

§29

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola.
  1. Dzienna opłata wyżywienia w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

  2. Od dnia 1 marca 2019 roku opłata za wyżywienie wynosi  7 zł  (słownie: siedem złotych). 

  3. Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłku.

  4. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą rodziców po zatwierdzeniu przez organ prowadzący, podając do wiadomości poprzez stosowne zarządzenie.

  5. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10 każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tę datę.

 2. W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- Dz.U. z 2017 r. poz. 1201).

 3. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania odpłatnie z posiłków oferowanych przez Przedszkole. Koszt posiłku określa Dyrektor.

§30

 1. Rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole o nieobecności dziecka.
  1. Nie pobiera się lub obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta Poznania.

  2. Rodzice, opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień w odpłatności za przedszkole, zobowiązani są złożyć wniosek, oświadczenie zawierające niezbędne dane do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia, do dyrektora przedszkola.

  3. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zawarte są w stosownej deklaracji, którą rodzice ( opiekunowie prawni) podpisują na początku roku szkolnego.

  4. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

  5. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic zobowiązany jest powiadomić przedszkole na piśmie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja.

§ 31

 1. W przypadku braku płatności za przedszkole w terminie wskazanym w § 28 ust. 3 dyrektor przedszkola informuje rodziców (prawnych opiekunów) o powstałej zaległości.

 2. Jeżeli rodzice, prawni opiekunowie, nie dokonają uregulowania zaległości do końca miesiąca, w którym należało uiścić opłatę za przedszkole, dyrektor powiadamia rodziców na piśmie o powstałej zaległości.

 3. W przypadku, gdy zaległość przechodzi na następny miesiąc i rodzice, prawni opiekunowie nie dokonają uregulowania zaległości do 15 dnia następnego miesiąca, dyrektor powtórnie informuje rodziców/prawnych opiekunów o zaległości, na piśmie.

 4. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana do końca następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstało zobowiązanie, dyrektor przedszkola przekazuje informację o powstałej zaległości, na piśmie, do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, który podejmie stosowne działania, w stosunku do rodziców, którzy zalegają z odpłatnością za usługi przedszkolne.                                                                                                                                                                                      UWAGA RODZICE !!!

Informujemy, że po skończonym miesiącu Rodzice mogą dostarczyć pendrive w celu nagrania zdjęć

z minionego miesiąca. Prosimy o pendrive w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

z oznaczeniem grupy do której dziecko uczęszcza Państwa dziecko.

 

 

        Uwaga Rodzice!!!

W przedszkolu w okresie jesienno - zimowym pojawiają się wszy.

W związku z tym prosimy o systematyczne przeglądy stanu włosów dzieci

i podejmowanie działań profilaktycznych.

Działania profilaktyczne: przeglądy stanu skóry głowy i włosów,

mycie szamponami "profilaktycznymi" wykorzystywanie prostych,

dostępnych w domu środków (ocet, nafta kosmetyczna) dokładne

wyczesywanie za pomocą specjalnego grzebienia na który

naciągamy watę skropioną octem. 

Aby pozbyć się wszawicy, trzeba  skutecznie zadziałać eliminując zarówno wszy, jak i ich jaja,

by nie pojawiło się nowe pokolenie wszy.

Uwaga: po każdym przymierzaniu czapek, swetrów, szalików w sklepie, po pobycie w dużym

skupisku ludzi, w czasie ciepłych dni, gdy dzieci bawią się w piasku sprawdzajmy włosy dzieci.

Wszy nie potrafią skakać ani latać. Aby przemieścić się z jednej głowy na inną, czekają aż dojdzie

do kontaktu włosów z obu głów. Przytrzymują się włosów za pomocą pazurów,

a następnie przechodzą z włosa na włos. Aby zmienić gospodarza, wszy potrzebują stosunkowo

krótkiego okresu kontaktu – pokonują dystans 23 cm w ciągu 1 minuty.

 Jeśli zauważmy gnidy na włosach znajdujących się ponad centymetr od skóry głowy,

świadczy to o „starym zakażeniu”. 

                                                                                                               Poznań, 24 września 2018

W dalszym ciągu w oku szkolnym 2018-2019 wspólnie czytamy dzieciom.

Pani Monika(koordynator projektu) zaprasza wraz z pozostałymi Paniami: Babcie, Dziadków,

Starsze Rodzeństwo, Absolwentów i oczywiście Rodziców do czytania. 

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE

Codziennie sprawdzamy stan jakości powietrza, aby mieć pewność,

że dzieci przebywając na powietrzu nie wdychają niebezpiecznych dla ich zdrowia substancji. 

Poniżej podajemy link do strony pomiarami jakości powietrza.

Mapa monitoringu jakości powietrza

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/

               UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE/PRACOWNICY/PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA                          

 UWAGA RODZICE!!!

W czasie zebrań w poszczególnych grupach, wspólnie z Rodzicami ustalono dni przynoszenia

przez dzieci zabawek z domu. Prosimy respektować w/w ustalenia, ponieważ niestosowanie się do tych zasad,

wprowadza dzieciom nieodpowiednie sygnały i zakłóca ich funkcjonowanie w grupie rowieśniczej.

Wszystkie nasze dzieci potrzebują stałych reguł. Jednocześnie prosimy, aby zabawki prywatne były większe,

ponieważ miniaturowe giną w niewyjaśnionych okolicznościach i miejscach.

wink wink wink wink wink wink

Przypominamy, że wewnętrzne przejście (po prawej stronie od wejścia) służyć powinno tylko Rodzicom grup

Świerszczy i Gąsienic, dzieciom tych grup i Personelowi Przedszkola w celu wykonywania codziennych czynności.

Rodzice nie powinni skracać sobie drogi przechodząc na teren Szkoły z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa

naszym dzieciom, uczniom Szkoły i zabezpieczenie mienia dzieci i placówki. 

Personel Szkoły musi mieć nadzór nad osobami wchodzącymi, aby zapobiegać wizytom osób

niepowołanych (bezpieczeństwo uczniów...)

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności każdorazowego sprawdzenia

stanu zamknięcia drzwi wejściowych

(po godzinach schodzenia się dzieci do przedszkola, czyli po godzinie 8.15) 

                                                                      Dziękujemy!!!

Prosimy Rodziców o zapoznanie się

z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1

  

 DZIAŁANIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

 (poza codzienną pracą z dziećmi)

 
 
LUTY 2019 
 1. 05.02.2019 Dorotka po drugiej stronie tęczy – spektakl(wszystkie grupy oprócz Pszczółek)
 2. 05.02.2019 Dzień Babci i Dziadka u Pszczółek;
 3. 05.02.2019 Dzień Babci i Dziadka u Biedronek;
 4. 06.02.2019 O poznańskich koziołkach – przedstawienie;
 5. 07.02.2019 Świerszcze w Bibliotece Raczyńskich;
 6. 07.02.2019 Dzień Babci i Dziadka u Żabek;
 7. 07.02.2019 Dzień Babci i Dziadka u Gąsienic;
 8. 12.02.2019 Dzień Babci i Dziadka u Ślimaków;
 9. 12.02.2019 Mrówki u strażaków;
 10. 14.02.2019 Walentynki w przedszkolu;
 11. 18.02.2019 Interaktywna podłoga w przedszkolu;
 12. 19.02.2019 Biały dzień w przedszkolu;
 13. 20.02.2019 Mama Mai czyta Pszczółkom;
 14. 22.02.2019 Mama Mikołaja czyta Motylkom;
 15. 22.02.2019 Mama Stasia czyta Żabkom;
 16. 25.02.2019 Rozstrzygnięcie konkursu „Zimowe drzewo”
 17. 25.02.2019 Mama Zosi czyta Biedronkom;
 18. 27.02.2019 Balik (wszystkie grupy);
STYCZEŃ 2019 
 1. 07.01.2019 Dzień Babci i Dziadka u Świerszczy;
 2. 08.01.2019 Mama Piotra czyta Świerszczom;
 3. 09.01.2019 Przygody bałwanka Gałganka(wszystkie grupy przedstawienie)
 4. 09.01.2019 Jasełka dla Rodziców Mrówek;
 5. 10.01.2019 Dzień Babci i Dziadka u Motylków;
 6. 10.01.2019 Mama Marysi czyta Biedronkom;
 7. 11.01.2019 Wyniki konkursu „Synapsa”
 8. 30.01.2019 Pszczółki w bibliotece;
 9. 31.01.2019 Dzień Babci i Dziadka Mrówek;
 
GRUDZIEŃ 2018 
 1. 04.12.2018 Pszczółki i Świerszcze w chatce Mikołaja;
 2. 06.12.2018 Mikołaj w przedszkolu (wszystkie grupy)
 3. 06.12.2018 Warsztaty kulinarne Gąsienic z Tatą Dawidem;
 4. 07.12.2018 Mama Ania czyta Motylkom;
 5. 07.12.2018 Ślimaki w kulkach;
 6. 07.12.2018 Tata Piotrusia czyta Pszczółkom;
 7. 08.12.2018 Sportowe zawody (pod opieką Rodziców);
 8. 08.12.2018 Julki pierwsze miejsce w konkursie(pod opieką Rodziców);
 9. 10.12.2018 Podsumowanie projektu świątecznego Żabek;
 10. 10.12.2018 Pani Dominika u Żabek (pieczenie babeczek+czytanie);
 11. 10.12.2018 Warsztaty z Rodzicami u Biedronek;
 12. 11.12.2018 Gąsienice poznają zawód cukiernika;
 13. 11.12.2018 Warsztaty z Rodzicami u Żabek i Mrówek;
 14. 12.12.2018 Warsztaty z Rodzicami u Ślimaków, Świerszczy, Motylków i Pszczółek;
 15. 13.12.2018 Biedronki w księgarni Z Bajki;
 16. 14.12.2018 Mrówki poznają zawód fryzjera;
 17. 17.12.2018 Mama Oli czyta Żabkom;
 18. 18.12.2018 Czerwony dzień w przedszkolu;
 19. 18.12.2018 Gąsienice w kinie(trzeci etap projektu);
 20. 19.12.2018 Podsumowanie choinkowej zabawy Biedronek;
 21. 19.12.2018 Gwiazdor, przedstawienie i Wigilia;
 22. 19.12.2018 Mrówki poznają zawód krawcowej;
 23. 20.12.2018 Biedronki w kinie;
 24. 20.12.2018 Świerszcze w księgarni Z Bajki;

LISTOPAD 2018 

 1. 07.11.2018 Rozstrzygnięcie konkursu Biedronek(konkurs wewnętrzny);
 2. 07.11.2018 Koncert patriotyczny (wszystkie grupy);
 3. 09.11.2018 Mama Lena czyta Biedronkom;
 4. 09.11.2018 Śpiewamy Hymn Polski (całe przedszkole);
 5. 09.11.2018 Mama Ania czyta Motylkom;
 6. 13.11. 2018 Mama Tosi czyta Pszczółkom;
 7. 14.11.2018 Głośne czytanie Świerszczy(grupy1,2,3)
 8. 14.11.2018 Tata Krzysztof czyta Mrówkom;
 9. 14.11.2018 Tata Krzysztof czyta Motylkom;
 10. 15.11.2018 Świerszcze poznają zawód fizyka;
 11. 15.11.2018 Mrówki poznają zawód biologa;
 12. 16.11.2018 Głośne czytanie u Świerszczy(grupy 5,6,7,8,4)
 13. 16.11.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;
 14. 16.11.2018 Tata Łukasz czyta Mrówkom;
 15. 16.11.2018 Pan Kuleczka u Żabek, Pszczółek i Biedronek;
 16. 19.11.2018 Mrówki w Bibliotece Raczyńskich;
 17. 19.11.2018 Mama Klary czyta Żabkom;
 18. 19.11.2018 Podsumowanie konkursu „Drzewo”;
 19. 20.11.2018 Sportowe zawody najstarszych chłopców;
 20. 21.11.2018 Pszczółki poznają zawód – pocztowca i listonosza;
 21. 21.11.2018 Świerszcze i zawód księgowej i płacowej;
 22. 21.11.2018 Biedronki i zawód cukiernika;
 23. 22.11.2018 Gąsienice w kinie (drugie spotkanie projektu);
 24. 22.11.2018 Dzień pomarańczowy (wszystkie grupy);
 25. 22.11.2018 Ferby u Biedronek, Mrówek i Pszczółek;
 26. 23.11.2018 Dzień Misia u Świerszczy, Ślimaków i Motylków;
 27. 23.11.2018 Motylki poznają zawód pocztowca;
 28. 26.11.2018 Biedronki i Dzień Misia;
 29. 27.11.2018 Zakończenie projektu Niepodległość- Rodzice u Świerszczy;
 30. 28.11.2018 Gąsienice w Bramie Poznania;
 31. 28.11.2018 Świerszcze poznają zawód pielęgniarki;
 32. 28.11.2018 Motylki w Centrum Dzieciaki;
 33. 28.11.2018 Mama Darii czyta Żabkom;
 34. 29.11.2018 Balik kapeluszowy(wszystkie grupy);
 35. 29.11.2018 Mrówki i Świerszcze poznają zawód cukiernika;
 36. 30.11.2018 Andrzejkowe zabawy Żabek, Pszczółek i Motylków;
 37. 30.11.2018 Konkurs SYNAPSA;
 38. 30.11.2018 Mama Piotrusia czyta Żabkom;

PAŹDZIERNIK 2018

 1. 02.10.2018 Biedronki i Świerszcze w Deli Parku;
 2. 03.10.2018 Mama Katarzyna czyta Biedronkom;
 3. 04.10.2018 Mama Danusi czyta Gąsienicom;
 4. 04.10.2018 Tata Mateusz czyta Motylkom;
 5. 08.10.2018 Mama Ewelina czyta Pszczółkom;
 6. 08.10.2018 Mama Ewelina czyta Ślimakom;
 7. 08.10.2018 Pani Michalina czyta Żabkom;
 8. 09.10.2018 Żabki w sklepie warzywniczym;
 9. 10.10.2018 Przedstawienie (wszystkie grupy);
 10. 11.10.2018 Świerszcze i Mrówki w Owińskach;
 11. 11.10.2018 Tata Piotr czyta Ślimakom;
 12. 12.10.2018 Motylki w lesie;
 13. 12.10.2018 Mama Małgosia czyta Żabkom;
 14. 15.10.2018 Podsumowanie projektu owocowo-warzywnego u Żabek;
 15. 15.10.2018 Gąsienice i Pszczółki u Kowola;
 16. 17.10.2018 Biedronki na Cytadeli;
 17. 17.10.2018 Gąsienice w kinie(wstęp do projektu „Nowe horyzonty edukacji filmowej”;
 18. 17.10.2018 Tata Adam czyta Pszczółkom;
 19. 18.10.2018 Mama Marceliny czyta Biedronkom;
 20. 18.10.2018 Świerszcze w lesie;
 21. 22.10.2018 Zwinne ręce Broziego -przedstawienie (wszystkie grupy)
 22. 22.10.2018 Świerszcze w Banku PKO BP;
 23. 23.10.2018 Mama Wojtka czyta Pszczółkom;
 24. 23.10.2018 Pasowanie Motylków;
 25. 23.10.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;
 26. 24.10.2018 Żabki w Banku PKO BP;
 27. 25.10.2018 Pasowanie Ślimaków;
 28. 26.10.2018 Mama Mai czyta Motylkom;
 29. 26.10.2018 Mama Agatki czyta Mrówkom;
 30. 26.10.2018 Mama Asi czyta Biedronkom;
 31. 26.10.2018 Pyrek u Żabek i Pszczółek;
 32. 26.10.2018 Gąsienice w lesie;
 33. 26.10.2018 Dary dla schroniska;
 34. 29.10.2018 Pani Sandra czyta Świerszczom;
 35. 30.10.2018 Zabawa w kolorze żółtym(wszystkie grupy);
 36. 30.10.2018 Gąsienice w Banku PKO BP;
 37. 31.10.2018 Pszczółki w lesie;

WRZESIEŃ 2018

 1. 05.09.2018  Biedronki i Gąsienice w Naramowicach;
 2. 10.09.2018 Pszczółki i Żabki w Owińskach;
 3. 12.09.18 Biedronki i Świerszcze w Kluczewie;
 4. 13.09.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;
 5. 18.09.2018 Mrówki i Gąsienice w Deli Park;
 6. 18.09.2018 Mama Magdalena czyta Biedronkom;
 7. 20.09.2018 Świerszcze w Ogrodzie Botanicznym;
 8. 21.09.2018 Biedronki w Ogrodzie Botanicznym UAM;
 9. 24.09.2018 Mama Dorota czyta Biedronkom;
 10. 25.09.2018 Tata Mateusz czyta Mrówkom;
 11. 25.09.2018 Pszczółki i Żabki w Teatrze Animacji;
 12. 27.09.2018 Próbny alarm w przedszkolu;
 13. 28.09.2018 Dzień chłopaka w przedszkolu;
 14. 28.09.2018 Dzień głośnego czytania;

     Przypominamy, że zbieramy nakrętki dla Stefci

Honorowy Patronat nad Projektem sprawował Prezydent Miasta Poznania - Pan Jacek Jaśkowiak

http://www.zdrowojemy.info/#

UWAGA: Grafika umieszczana na stronie internetowej przedszkola nie jest własnością

placówki.   Wykorzystujemy ogólnodostępne w Internecie grafiki i darmowe gify.

Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki  
  i są tworzone na potrzeby strony Przedszkola nr 190.
 mproject